Начало >> Общи условия

Общи условия за ползване

I. Обхват на действие
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички потребители, които използват услугите или осъществяват всякаква друга дейност на Сайта. (2) Използването на услугите, предлагани на Сайта, означава, че Потребителят е прочел и разбрал настоящите общи условия и е съгласен да ги спазва.

II. Сключване и прекратяване на Договора
Чл. 2. (1) Използването на услугите, предлагани на Сайта, изразява съгласието на Потребителя за сключване на Договора.
(2) Договорът се счита сключен от момента, в който Потребителят от деня, в който започне по какъвто и да е начин да използва услугите, предоставяни чрез Сайта.
(3) Договорът се сключва между Доставчика и Потребителя за неопределен период от време. Използването на Сайта означава, че Потребителят се е запознал и съгласил с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.
Чл. 3. (1)  Договорът се прекратява с изтичането на 3-месечен срок от изпълнението на последната услуга.

III. Предмет на Договора
Чл. 4. (1) Договорът за електронни услуги и логистика относно поръчка и доставка е договор, по силата на който Доставчикът предоставя електронни информационни услуги относно предлаганите услуги и се задължава да съдейства и организира логистиката относно поръчка на Потребителя за закупуване на автомобили, мотори, атв, лодки и други стоки.
(2) Доставчикът може да използва подизпълнители във връзка с изпълнението на задълженията си по Договора.

IV. Условия за ползване на Сайта
Чл. 5. (1) Сайтът може да бъде използван от физически лица, навършили 18-годишна възраст и от юридически лица.
(2) Използването на услугите, предлагани на сайта, не изисква предварителна регистрация на Потребителя.
Чл. 6. Използването на Сайта изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница.

V. Права и задължения на Потребителя
Чл. 9. (1) Потребителят има право да:
т. 1. разглежда Сайта;
т. 2. да отправя Запитвания за оферта;
т. 3. да се информира във всеки един момент за състоянието на направеното от него Запитване.
(2) Потребителят се задължава да:
т. 1. действа в съответствие с настоящите Общи условия;
т. 2. не разпространява, променя, редактира, прехвърля, копира, предава, публикува, излага, възпроизвежда, репродуцира, създава вторични материали, продава или по какъвто и да е друг начин използва съдържание на Сайта без изричното писмено разрешение на Доставчика.

VII. Прекратяване и спиране на услугите
Чл. 10. Доставчикът си запазва правото да прекрати предлагането на услуги чрез използване на Сайта на Потребител, блокирайки достъпа му до Сайта, в случай че:
т. 1 действията му нарушават настоящите Общи условия;
т. 2 действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на Доставчика;
т. 3 Потребителят публикува съдържание с негативно влияние върху репутацията на Доставчика или функционирането на Сайта.
Чл. 11. Доставчикът си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът може да премахне такова съдържание или да блокира достъпа на Потребителя, който го е създал.

VIII. Отговорност на Доставчика
Чл. 14. (1) Доставчикът не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, както и за неимуществени вреди, произтекли от използването на Сайта.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера или хардуера, телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, причинени при използване на Сайта.
(3) Съветите, консултациите и помощта, която Потребителите получават от представители на Доставчика във връзка с ползването на предлаганите услуги не могат да бъдат основание за ангажиране отговорността на Доставчика.

IX. Защита на личните данни
Чл. 19. (1) Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Доставчика.
(2) Личните данни, посочени от Потребителя се събират и обработват от Доставчика съгласно приложимите законови разпоредби.

XI. Изменение на общите условия
Чл. 22. (1) Доставчикът може по всяко време едностранно да измени настоящите Общи условия чрез публикуване на изменените Общи условия на Сайта. Ако друго не е указано, промените влизат в сила от деня на публикуването на обновените Общи условия.
(2) Потребителят е длъжен при всяко влизане на Сайта да следи за промени в Общите условия. Ползването на услуги след публикуването на обновени Общи условия се счита за съгласие с направените от Доставчика изменения.
(3) В случай на несъгласие с изменените Общи условия, Потребителят е задължен да уведоми незабавно Доставчика, от който момент правоотношенията между страните се считат за прекратени, а Акаунтът на Потребителя се блокира.
(4) Вече направените поръчки се изпълняват по реда на Общите условия, които са били в сила към момента на нареждане на поръчката. Същото правило се прилага и в случаите по ал. 3.

ХII. Компетентен съд и приложимо право
Чл. 23. Когато договорът не попада в обхвата на чл. 15-17 от Регламент 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, компетентни да разрешат спор между Доставчика и Потребител са съдилищата на Съединените американски щати.
Чл. 24. Приложимото право в отношенията между Доставчика и Потребителя е правото на Съединените американски щати.

XIII. Съобщения
Чл. 25. Страните изпращат съобщения една на друга на посочените от тях електронни адреси – за Доставчика това е електронният адрес, публикуван на Сайта, а за Потребителя – електронният адрес, посочен при попълване на Форма за запитвания. Всички съобщения се считат за надлежно получени от момента на изпращането им на горепосочените електронни адреси. В тежест на получателя е да докаже, че поради техническа причина електронното съобщение не е постъпило на електронната му поща.
§ 1 Определения
Термините, използвани в тези Общи условия имат следния смисъл:
т. 1 „Сайт“ – интернет страницата намираща се на домейн www.usauto.bg, както и всичките и под-страници.
т. 2 „Договор“ – договорът за електронни услуги и поръчка и доставка на стоки сключен между Orbit Trade LLC и Потребителя, спрямо който се прилагат настоящите Общи условия и с предмет, дефиниран в чл. 4 от настоящите Общи условия.
т. 3 „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите предоставяни чрез Сайта.
т. 4 „Доставчик“ – Orbit Trade LLC.
т. 5 „Непреодолима сила“ – непредотвратимо събитие, възникнало след нареждането на поръчката от страна на Потребителя, което прави точното изпълнение на поръчката невъзможно или изключително трудно, или водещо до прекомерни допълнителни разходи.
т. 6 „Случайно събитие“ – събитие, което макар да е предотвратимо ако би било предвидено, поради своя характер и моментното развитие на науката и техниката е непредвидимо при полагане на грижата на добрия търговец, и което прави точното изпълнение на поръчката невъзможно или изключително трудно, или водещо до прекомерни допълнителни разходи.